اولین آجر کج مجلس در بودجه گذاشته شد

کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مخالفت کرد.

مخالفتی که بیشتر از آنکه رنگ و بوی کارشناسی داشته باشد، برخاسته از اتفاقات اخیر بود.

این تصمیم در وهله اول پیچیدگی‌هایی را برای بودجه ایجاد خواهد کرد.

بر اساس پیشنهاد دولت، قرار بود 17.4 هزار میلیاردتومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی عاید دولت شود

که تامین این منابع نیازمند افزایش ۲۰ درصدی قیمت تمامی حامل‌ها بود.

البته ظاهرا دولت قصد داشت تنها قیمت بنزین و گازوئیل را افزایش دهد.

دولت قصد داشت تا منابع حاصل را برای ایجاد شغل استفاده کند.

اما اکنون که با افزایش قیمت حامل‌ها به‌طور کامل مخالفت شده است،

مجلس تصمیم گرفته تا از محل فروش اموال تملیکی ۱۰ هزار میلیارد تومان به اشتغال اختصاص یابد.

با رد شدن افزایش قیمت حامل‌ها‌، فرصت اصلاح الگوی مصرف نیز از دست رفت.

با افزایش قیمت بنزین پس از چندین سال سکون، می‌‌شد تغییراتی را در نحوه مصرف جامعه ایجاد کرد،

اما این فرصت نیز در حال از دست رفتن است