باکس آفیس 2017/9/10

تعداد هفته اکران : 1هفته

فروش این هفته :117.2 میلیون دلار

فروش کل : 117.2 میلیون دلار

 

 

 

تعداد هفته اکران : 1 هفته

فروش این هفته: 9 میلیون دلار

فروش کل : 9 میلیون دلار

 

تعداد هفته اکران : 4 هفته

فروش این هفته :4.9 میلیون دلار

فروش کل : 64.9 میلیون دلار

 

 

تعداد هفته اکران :5 هفته

فروش این هفته :4 میلیون دلار

فروش کل : 96.3 میلیون دلار

 

 

تعداد هفته اکران : 6 هفته

فروش این هفته :3.2 میلیون دلار

فروش کل : 25 میلیون دلار

 

 

تعداد هفته اکران : 3 هفته

فروش این هفته :2.5 میلیون دلار

فروش کل : 15.9 میلیون دلار